ทองจันทร์ ณ.; หรยางกูร พ.; ศิริเจริญ เ.; ญาณภิรัต ว.; ฉัตรประภาชัย ป.; จองพานิช ธ.; จุรีมาศ ร. มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ช้างป่า. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 115–132, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/92164. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.