ฺBoonsod Supanut. 2019. “บทบาทของนักกฎหมายไทยกับการรัฐประหารเพื่อนำมาสู่ระบอบเผด็จการ:ศึกษากรณีรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557”. CMU Journal of Law and Social Sciences 12 (2):123-56. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/176842.