จอมมูล รัตนาภรณ์. 2020. “มาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนโลกไซเบอร์”. CMU Journal of Law and Social Sciences 13 (1):1-23. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/218819.