ศึกษากิจปัทชา, อําพนกิจวิวัฒน์วิชญาดา, สุเมธวานิชย์สรชา, ตนบุญเขมชาติ, และ ทรรศนกุลพันธ์ทศพล. 2020. “สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่”. CMU Journal of Law and Social Sciences 13 (1), 54-77. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/218992.