ศึกษากิจ ปัทชา, อําพนกิจวิวัฒน์ วิชญาดา, สุเมธวานิชย์ สรชา, ตนบุญ เขมชาติ, และ ทรรศนกุลพันธ์ ทศพล. 2020. “สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่”. CMU Journal of Law and Social Sciences 13 (1):54-77. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/218992.