ศรีวิชัย วรินทรา. 2020. “การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลกับคดีเกี่ยวกับความมั่นคง”. CMU Journal of Law and Social Sciences 13 (1):78-101. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/220946.