คุ้มแพทย์ ณัฐณิชา. 2020. “การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในชื่อเสียงโดยการประจานในพื้นที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์”. CMU Journal of Law and Social Sciences 13 (1):24-53. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/220961.