มีบัว สุรศักดิ์, และ ทองสว่าง ศิริมา. 2020. “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับนายหน้ารายย่อยและแรงงานเมียนมาในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง”. CMU Journal of Law and Social Sciences 13 (1):102-35. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/226826.