เอมราชฉัตรชัย. 2020. “งานวิจัยทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคลเพศหลากหลายในประเทศไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 13 (2), 120-47. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/242652.