ปรีชาศิลปกุล สมชาย. 2020. “เหลียวหลัง แลหน้า นิติปรัชญานิพนธ์ของไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 13 (2):45-63. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/242752.