เนียมสอน ณรงค์ศักดิ์. 2020. “ระบอบเผด็จการอยู่รอดได้อย่างไร: บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2562”. CMU Journal of Law and Social Sciences 13 (2):64-86. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/242934.