โสมณวัตร กฤษณ์พชร. 2020. “นิติอธรรมในพรมแดนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 13 (2):17-44. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/243116.