ชื่นชูใจ กมลวรรณ. 2020. “ความคิด ‘ปีศาจ’: นิติราษฎร์, พรรคอนาคตใหม่, กับการสร้างการเมืองแห่งความหวัง”. CMU Journal of Law and Social Sciences 13 (2):87-119. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/243308.