อาชวานันทกุลสฤณี. 2020. “ขยับ ปรับ เปลี่ยน: มองกฎหมายในโลกพลิกผัน”. CMU Journal of Law and Social Sciences 13 (2), 1-16. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/245137.