บุญสดศุภณัฐ. 2021. “ผู้บัญชาการทหารสูงสุด: ประวัติศาสตร์ผู้เผด็จการภายใต้ ระบอบรัฐธรรมนูญไทย ช่วง พ.ศ. 2483 – 2487”. CMU Journal of Law and Social Sciences 14 (1), 28-58. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/245769.