อยู่ยืนยงปีดิเทพ. 2021. “ภาษีผ้าอนามัย: ความท้าทายด้านสิทธิสตรี ”. CMU Journal of Law and Social Sciences 14 (1), 114-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/246358.