ญี่นางภาสกร. 2021. “วิกฤตสิทธิแรงงานในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล: ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง ‘ไรเดอร์’ กับแพลตฟอร์มที่รัฐเพิกเฉย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 14 (1), 84-113. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/246455.