กัลยาณภัทรศิษฏ์ฤทธิภัฏ. 2021. “วิกฤตกฎหมายกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในระดับปฏิบัติการ”. CMU Journal of Law and Social Sciences 14 (1), 138-61. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/246461.