เบาเออร์สุนิสา. 2021. “ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกำหนดสิทธิและหน้าที่ ตามกฎหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี”. CMU Journal of Law and Social Sciences 14 (1), 1-27. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/246464.