ทรรศนกุลพันธ์ ทศพล, ดารารัตน์ บงกช, เดชอำนวยพร เทิดภูมิ, อําพนกิจวิวัฒน์ วิชญาดา, และ แต้มทอง วรรณา. 2021. “มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ”. CMU Journal of Law and Social Sciences 14 (1):59-83. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/246467.