ป้องบุญจันทร์ สงกรานต์, และ ตรงงาม สุรชัย. 2021. “การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในลำห้วยคลิตี้ ชัยชนะทางคดีที่เปิดเผยระบบที่ล้มเหลว”. CMU Journal of Law and Social Sciences 14 (2):86-121. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/249223.