ประมาณ ทรงพร, อิทธิมีชัย ฐิติรัตน์, และ ลมัยวงษ์ ชญานาภา. 2022. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะทะเล พื้นที่หาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี”. CMU Journal of Law and Social Sciences 15 (1):85-106. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/255063.