ปรีชาศิลปกุล สมชาย. 2022. “ผู้พิพากษามิใช่ปากที่เปล่งเสียงของกฎหมาย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 15 (2):1-20. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/261893.