ตนบุญ เขมชาติ. 2023. “การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”. CMU Journal of Law and Social Sciences 16 (1):118-42. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/266138.