รายะนาคร กอบกุล. 2006. “การจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว”. CMU Journal of Law and Social Sciences 2 (1):27-70. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64545.