ปรีชาศิลปกุล สมชาย. 2006. “พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism)”. CMU Journal of Law and Social Sciences 3 (1):21-33. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64552.