ปรีชาศิลปกุล สมชาย. 2006. “สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 3 (1):91-99. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64565.