พบร่มเย็น ลักคณา. 2006. “วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ 62/2547”. CMU Journal of Law and Social Sciences 3 (1):101-11. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64567.