สายเชื้อ สาลิณี. 2006. “ความเป็นธรรมในคดีอาญา ต่อรองได้จริงหรือ?”. CMU Journal of Law and Social Sciences 3 (1):113-30. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64568.