สิงหัษฐิต วสุ. 2006. “ศาลปกครองกับการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร กรณีศึกษาการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห้งประเทศไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 4 (1):71-92. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64574.