นุตวงษ์ ทินกฤต. 2012. “คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ฉบับปฐมฤกษ์แห่งสยาม”. CMU Journal of Law and Social Sciences 5 (2):5-27. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64595.