ณ ป้อมเพ็ชร บุญชู. 2012. “สิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 5 (2):77-92. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64598.