กาวิโจง อนุรักษ์. 2012. “หนังสือสั่งการ : อำนาจรัฐส่วนกลางเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. CMU Journal of Law and Social Sciences 5 (2):123-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64602.