เขื่อนทา คำนวร. 2013. “ว่าด้วย เพศสภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ”. CMU Journal of Law and Social Sciences 6 (1):85-105. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64615.