มีชำนาญ ภาณพ. 2013. “สภาพปัญหาความเสียเปรียบของคู่ความหลากหลายทางเพศอันเนื่องมาจากการไม่มีกฎหมายรับรองการสมรสในประเทศไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 6 (1):107-25. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64616.