ณ ป้อมเพ็ชร บุญชู. 2013. “กฎหมายในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานของไทยและข้อจำกัด”. CMU Journal of Law and Social Sciences 6 (2):35-65. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64619.