สันตติรัตน์ สรชา. 2014. “การพิจาณาและลงโทษคดีละเมิดอำนาจศาลภายใต้พระปรมาภิไธยฯ”. CMU Journal of Law and Social Sciences 7 (1):121-42. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64629.