ทองแท้ นิฐิณี. 2014. “เสรีภาพในการชุมนุมของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)”. CMU Journal of Law and Social Sciences 7 (2):85-127. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64634.