นุตวงษ์ ทินกฤต. 2014. “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 7 (2):175-228. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64636.