ปรีชาศิลปกุล สมชาย. 2015. “พรมแดนความรู้ของการศึกษากฎหมายแนวนิติสำนึกในสังคมไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 8 (1):24-40. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64640.