คงเจริญ นัทมน. 2015. “การบังคับใช้สิทธิชุมชน: มองผ่านวัฒนธรรมทางกฎหมาย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 8 (1):80-120. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64642.