ณ ป้อมเพ็ชร บุญชู. 2015. “ความเข้าใจว่าด้วย ‘สิทธิชุมชน’ ของนักกฎหมายไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences 8 (1):122-47. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64643.