บุญกอบ ปณัยกร. 2015. “นวัตกรรมท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ”. CMU Journal of Law and Social Sciences 8 (1):198-222. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64646.