แก้วกำเหนิด อภิญญา. 2016. “การปกครองโดยตุลาการ Gouvernment by Judges”. CMU Journal of Law and Social Sciences 9 (1):126-57. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64693.