คำไตรย์ ดามร. 2016. “หลักการและความเป็นจริงในศาล: การเรียนรู้ผ่านการสังเกตการณ์กระบวนการพิจารณาคดี Learning through Trial Observation: Principles and Practice”. CMU Journal of Law and Social Sciences 9 (1):198-230. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64695.