วัฒนภูมิ กรกนก. 2016. “‘บัตรสักใบ’ มันยังสำคัญเสมอ The Way of Verification As a Thai Nationality”. CMU Journal of Law and Social Sciences 9 (2):206-24. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/72961.