ทองจันทร์ ณชัชชญา, หรยางกูร พิชัยศักดิ์, ศิริเจริญ เดชา, ญาณภิรัต วิสิฐ, ฉัตรประภาชัย ประพฤติ, จองพานิช ธนสาร, และ จุรีมาศ รัฐสภา. 2017. “มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ช้างป่า”. CMU Journal of Law and Social Sciences 10 (1):115-32. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/92164.