[1]
A. Lekkham, “ความรับผิดชอบของรัฐและธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของสิทธิมนุษยชน”, CMUJLSS, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 28–54, มิ.ย. 2018.