[1]
ศึกษากิจป., อําพนกิจวิวัฒน์ว., สุเมธวานิชย์ส., ตนบุญเ., และ ทรรศนกุลพันธ์ท., “สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 54-77, มิ.ย. 2020.