[1]
ศึกษากิจ ป., อําพนกิจวิวัฒน์ ว. ., สุเมธวานิชย์ ส. ., ตนบุญ เ. ., และ ทรรศนกุลพันธ์ ท. ., “สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 54–77, มิ.ย. 2020.